Szukaj

ZWROT/REKLAMACJA

V. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sklep internetowyjest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
 6. Sklep internetowyponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 7. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail store@kidinpocket.com wtytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres Ul. Borowa 49b 35-232 Rzeszów.
 9.  W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (dostępnym na stronie internetowej www.kidinpocket.pl)oraz dowodem zakupu tego produktu na adres Ul. Borowa 49b 35-232 Rzeszów
 10. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
 11. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.
 12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu wskazany przez klienta.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.
 15. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta - ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 16. Produkty spersonalizowane (wykonane na specjalne zamówienie klienta) nie podlegają zwrotowi.
 17. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 - Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia …………….- znajdującego się:
 18. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 19. W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 20. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 21. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 22. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 23. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 24. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 25. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 26. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 27. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 28. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu,
 29. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu,jeżeli:
  - pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

- towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;

- towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady ;

- złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku producent może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

- gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

- jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów